Inspiring Environmental Debate at Užusaliai Community Center!

Inspiring Environmental Debate at Užusaliai Community Center!

As we continue our journey through this year’s World Environmental Week, this time we want to introduce you to Užusaliai Community Center, where by collaborating with their members we organized an environmental debate. The participants, who happened to be the active and enthusiastic kids from the Užusaliai community, engaged in a discussion on pressing sustainability-related topics, including upcycling, deforestation, and more. This event not only highlighted the importance of environmental consciousness but also showcased the potential of young minds to shape a better future.

The environmental debate held at Užusaliai Community Center was a platform where young individuals showcased their knowledge, opinions, and concerns about pressing environmental issues. The participants delved into various topics, putting forth arguments and solutions, all while exploring sustainable practices that can mitigate the adverse effects on our planet.

One of the key themes discussed was upcycling, a creative approach to repurposing discarded materials into new and useful products. The participants shared their upcycling ideas, demonstrating how everyday items can be given a new lease of life rather than ending up in landfills. Another significant topic that sparked intense debate was deforestation. The young debaters shared their thoughts on the depletion of our planet’s forests, highlighting the devastating impact it has on wildlife, climate change, and the overall balance of ecosystems.

By participating in this debate, the children not only deepened their understanding of sustainability-related issues but also developed critical thinking, effective communication skills, and the ability to work collectively towards a common goal. Encouraging young individuals to actively contribute to discussions on environmental topics empowers them to become agents of change and paves the way for a more sustainable future.

The moving debate on sustainability-related topics organized by Užusaliai Community Center during the World Environmental Week offered a glimpse into the remarkable potential of young individuals when it comes to addressing environmental challenges. The engaging discussions on upcycling, deforestation, and other pressing issues not only deepened the participants’ understanding but also highlighted the urgent need for collective action to protect our planet.

As we reflect on our experience during the environmental debate, it is essential to extend our sincerest gratitude to the Užusaliai Community Center. This remarkable institution has demonstrated its commitment to nurturing and empowering the young minds of the community, providing them with opportunities to learn, grow, and make a positive impact. By organizing this enlightening event, the Užusaliai Community Center has showcased its dedication to environmental education and fostering a sense of responsibility towards our planet.

We sincerely thank the Užusaliai Community Centre for its cooperation and commitment to empowering the younger generation.

World Environment Week and „Green Compass for Europe“ are co-funded by the European Union.

– – –

Tęsdami kelionę per šių metų Pasaulinę aplinkosaugos savaitę, šį kartą norime jus supažindinti su Užusalių bendruomenės centru, kuriame bendradarbiaudami su jo nariais surengėme aplinkosaugos debatus. Dalyviai, kuriais tapo aktyvūs ir entuziastingi Užusalių bendruomenės vaikai, įsitraukė į diskusiją aktualiomis su tvarumu susijusiomis temomis, įskaitant antrinių žaliavų perdirbimą, miškų kirtimą ir kt. Šis renginys ne tik pabrėžė aplinkosauginio sąmoningumo svarbą, bet ir parodė jaunų protų potencialą kurti geresnę ateitį.

Užusalių bendruomenės centre surengta aplinkosaugos diskusija buvo platforma, kurioje jauni žmonės pademonstravo savo žinias, nuomonę ir susirūpinimą dėl aktualių aplinkosaugos klausimų. Dalyviai gilinosi į įvairias temas, teikė argumentus ir sprendimus, kartu tyrinėdami tvarius metodus, kurie gali sušvelninti neigiamą poveikį mūsų planetai.

Viena iš pagrindinių aptartų temų buvo perdirbimas – kūrybiškas požiūris į nebenaudojamų medžiagų perdirbimą į naujus ir naudingus gaminius. Dalyviai dalijosi perdirbimo idėjomis, demonstruodami, kaip kasdien naudojamiems daiktams galima suteikti naują gyvenimą, užuot atsidūrus sąvartynuose. Kita svarbi tema, sukėlusi intensyvias diskusijas, buvo miškų naikinimas. Jaunieji debatų dalyviai dalijosi mintimis apie mūsų planetos miškų nykimą, pabrėždami pražūtingą jo poveikį laukinei gamtai, klimato kaitai ir bendrai ekosistemų pusiausvyrai.

Dalyvaudami šiuose debatuose vaikai ne tik pagilino savo supratimą apie su tvarumu susijusius klausimus, bet ir ugdė kritinį mąstymą, efektyvaus bendravimo įgūdžius ir gebėjimą kolektyviai dirbti siekiant bendro tikslo. Skatinant jaunus žmones aktyviai dalyvauti diskusijose aplinkosaugos temomis, jiems suteikiama galimybė tapti pokyčių iniciatoriais ir atveriamas kelias į tvaresnę ateitį.

Pasaulinės aplinkosaugos savaitės metu Užusalių bendruomenės centro surengta diskusija su tvarumu susijusiomis temomis leido patirti jaunų žmonių potencialą sprendžiant aplinkosaugos iššūkius. Įtraukiančios diskusijos antrinių žaliavų perdirbimo, miškų kirtimo ir kitais aktualiais klausimais ne tik pagilino dalyvių supratimą, bet ir išryškino neatidėliotiną poreikį imtis bendrų veiksmų, kad apsaugotume savo planetą.

Apmąstant savo patirtį, gautą per aplinkosaugos debatus, turime nuoširdžiai padėkoti Užusalių bendruomenės centrui. Ši nuostabi įstaiga pademonstravo savo pasiryžimą ugdyti ir įgalinti jaunuosius visuomenės protus, suteikdama jiems galimybę mokytis, augti ir daryti teigiamą įtaką. Prisidėdamas prie šio šviečiamojo renginio, Užusalių bendruomenės centras pademonstravo savo atsidavimą aplinkosauginiam švietimui ir atsakomybės už mūsų planetą jausmo ugdymui.
Nuoširdžiai dėkojame Užusalių bendruomenės centrui už bendradarbiavimą ir jų pasiryžimą įgalinti jaunąją kartą.

Pasaulinės aplinkosaugos savaitės veiklas ir projektą “Green Compass for Europe” bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

 

Share this post